دوره پیشرفته سی تی آنژیو گرافی | بیمارستان قلب رجایی

دوره پشرفته سی تی آنژیو گرافی | بیمارستان قلب شهید رجایی

هزینه این  دوره

60.000.000 ریال